24.1.2011 Církev Zániku

Tento článek shrnuje základní církevní ponaučení, jež by měl znát každý poctivý občan Světostátu a řídit se jimi podle svého nejlepšího vědomí a svědomí ...

Po kliknutí se obrázek zobrazí v původní velikosti.

Před Zánikem svět ovládala krutá saň kapitalismu, s níž náš Pán svedl ukrutný boj. Když viděl, že lidé, ti, kterým bylo dáno obývat jeho nejskvělejší dílo, svět, se obracejí proti němu a upírají k němu tupé tváře bez víry, rozhodl se zdvihnout Závoj, jímž oddělí skutečný svět štěstí, požehnání a Pravého života od svého někdejšího ráje, který nechá zpustnout, až se z něj stane samotné peklo. A v tomto pekle se my všichni nyní nacházíme. Musíme se pevnou vírou vzdát své bolesti, zaniknout, dostat za Závoj, do Města, kde dlí náš Pán a přivítá nás. Strana nás všechny v každém okamžiku vede tak, abychom se dostali k těm nejskvělejším životům a statkům za Závojem.

Jsou i tací, kteří v našeho Pána nevěří a svou duší se mocí mermo drží pekla, v němž nám, byť s jinými tvářemi, stále vládne saň. Těmto musíme zabránit dopouštět se strašlivých herezí, jež by jim mohly zabránit dostat se za Závoj. Pro jejich vlastní dobro. Musíme ukončit Stín života, jímž vládnou zde, aby spokojeně za Závojem dosáhli života Pravého, naznali svých pomýlení a upřímně a šťastně se káli. Nechávat heretika naživu znamená nechávat jej vzdalovat se od Závoje. Zabíjení bezvěrců (tj. bytosti třetí a čtvrté kategorie) je akt milosrdenství a důkaz nejpevnější víry. Opačné jednání lze soudit jako herezi, kterou ovšem oplatíme láskou a milosrdenstvím – odesláním nebohého zmatence za Závoj.

Jsou i tací, kteří v našeho Pána nevěří a protiví se jeho dobré vůli a příkazům. Mermomocí se drží pekla, jež vládne všude okolo nich a snaží se svou trochou přispět do ohromného mlýnu utrpení, jímž všichni procházíme. Všichni falešníci, zloději, vrazi, lháři, demokrati, anarchisti, kapitalisti, imperialisti, ateisti, pacifisti, socialisti, odbojáři, volnomyšlenkáři, liberálové, geneticky nečistí, mutanti a jejisch spřeženci (…) jsou heretici, kterým nejde o nic jiného, než jen podílet se na naší bolesti, kterou nemusíme snášet jen my, ale i naši nejbližší! Těmto my musíme s láskou odpouštět a rázně je okamžitě poslat za Závoj, ukončit jejich existenci zde. Dosáhnou tak poznání, jak moc se mýlili a náš Pán jim odpustí a dovolí jim stát se našimi služebníky v Pravém životě.

Slovníček pojmů:

  • Pán – vyšší duchovní princip, představitel všeho dobrého
  • Strana – pragmatický náboženský aparát, který se snaží racionálně a legálně uspořádat společnost tak, aby každý podle své hodnoty a vykonané práce došel co nejlepšího ohodnocení po smrti za Závojem, v Pravém Životě
  • Církev Zániku – ideologický náboženský aparát, který se snaží emocionálně a mysticky uspořádat přístup k práci a vnímání vlastní hodnoty tak, aby se každý co nejsvědomitěji upíral k dosažení co nejlepších výsledků vedoucí k ohodnocení po smrti, za Závojem.
  • Závoj – abstraktní bariéra oddělující smrti, peklo a zlo od světa Pravého života
  • Stín smrti / Stín pravého života - momentální stav existence, kdy jedinec z náboženského hlediska není živý a tudíž nemá co ztratit. Jedinou možností jedince v tomto stadiu bytí je trpět a snažit se dostat se za Závoj. Čím pevnější je ve víře a čím pevněji se drží vykonávání svěřených náboženských úkonů (práce), tím lépe se mu daří za Závojem
  • Pravý život - stav skutečného žití, kdy jedinou možností jedince je zažívat blaho různorodé intenzity podle zásluh vykonaných před Závojem
  • Heretik – každý, kdo nechce přejít za Závoj a sloužit Pánu a chce se podílet na utrpení a zlu způsobované Saní, zkušení heretici se nedostanou za Závoj ani po smrti a škodí všem nadále
  • Saň – nižší duchovní princip, představitel všeho zlého
  • Povinnost – každý věřící má Povinnosti, které jej ve spojitosti s Vírou dostanou bezpečně za Závoj, Povinnosti je před odchodem za Závoj nutné vykonat; jsou tak jediným důvodem, proč všichni věřící okamžitě neukončí svůj pobyt ve Stínu smrti

Článkem shrnuji základní církevní ponaučení, jež by měl znát každý poctivý občan (tj. všechny kategorie vyjma třetí a čtvrté, které se mají odstřelovat na potkání) Světostátu a řídit se jimi podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Církev představuje nenahraditelnou součást každého živého občana MethanCity a někteří se k ní cítí být natolik povoláni, že jí oddaně slouží po celý život. Církev věří v to, co hlásá. Církev není ideologií, Církev je ideálem. Církev vás nikdy nezklame. Církev je tu pro vás, aby plnila vaše přání, jsou-li v souladu s přáním Pána (a tudíž Strany, která je nejvěrnějším služebníkem Pána). Církev je tu proto, abyste jí mohli věřit!

ZÁNIK!!!

sepsal: p. Leonard Leibowitz


Na závěr si pro oddané věřící dovolím k tomuto článku připojit záznam kázání nejmenovaného kněze Zániku z neznámé důlní osady:Po kliknutí se obrázek zobrazí v původní velikosti.


Článek se do této chvíle zobrazil 1215 občanům.

 

„O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak.“ Jan Werich